tinalikesbutts:

Fucking kids care more about each other than we do

riverofbones:

vintage & summer ❂

Không thích
Đã bảo hông thích mà =^=

riverofbones:

vintage & summer 

Không thích

Đã bảo hông thích mà =^=

vivalanorge:

England: colour
America: color
England: humour
America: humor
England: flavour
America: flavor
England: what are you doing
America: getting rid of u lmao

imperfectio:

by old✽love on Flickr.

imperfectio:

by old✽love on Flickr.